Vízóra csere, vízóra beépítés, csere, árak, kedvezménye szerelés

Általános Szolgáltatási feltételek

Általános
Törvényi háttere:
1959. évi IV. törvény (Ptk.)

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

Műszaki szabványok (MSZ 7487/2:1980, MSZ 12623-85, stb.)

Érvényesség: 2014.02.03-tól

Ezen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban ÁSZF) érvényesek és alkalmazandóak mindazokra a jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint magánszemélyekre, (Továbbiakban: Megrendelőre), akik az Óbudai Szerelvény-Bau Kft. (Továbbiakban: Kft.) szolgáltatási jogviszonyba kerülnek. Az Óbudai Szerelvény-Bau Kft. gondoskodik Megrendelőinek számára jelen ÁSZF megismeréséről, még mielőtt szolgáltatási jogviszonyba kerülnének. Így az említett ÁSZF bárki számára szabadon elérhető, megtekinthető és letölthető a honlapról, illetve a Kft. telephelyén elérhető és tájékoztatás céljából felvehető kinyomtatott verzióban is. Írásban érkező Megrendelői megkeresésekre, kérdésekre a Kft. biztosítja az írásban történő válaszadást. (1) Az 1991. évi XLV. számú mérésügyi törvény szerint a vízmérők a kötelező hitelesítésű mérőeszközök körébe tartoznak, forgalomba kerülésük előtti első, kötelező hitelesítésüket a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) - korábban Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) - végzi el. Az MKEH a hitelesítési eljárás során a mérőt tanúsító jellel látja el, amely tartalmazza a hitelesítés évét. A mellékvízmérők hitelességi ideje a 247/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet értelmében 8 év, ezért azokat a hitelesítés évétől számított nyolcadik évben cserélni, vagy újrahitelesíteni kell.

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet értelmében az ingatlanon belüli mellékvízmérő jellemzően a fogyasztó tulajdonát képezi, ezért annak hitelesítéséről, cseréjéről a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.

Az Óbudai Szerelvény-Bau Kft. korábbi tevékenysége mellett a mellékszolgáltatás alapját képező lakás és locsolási vízmérő beépítését, cseréjét és ezzel egyidejű műszaki átvételét végzi a Fővárosi Vízművek Zrt. jogosult vállalkozójaként a Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén.

Szolgáltatás és díjszabása:

Ezen tevékenységek egységes díjszabás alapján történik, mely a Fővárosi Vízművek Zrt. által nyilvánosságra hozott díjszabással egyezik meg. A díjszabásban szereplő árak a munka elvégzéséhez szükséges minimális műszaki szükségletet tartalmazzák. Az Óbudai Szerelvény-Bau Kft. minden esetben a törvényben és műszaki szabályozásokban előírtaknak megfelelően végzi tevékenységét, így a megfelelő műszaki helyek kialakítása többlet munkával járhat, mely többletmunkák díját a Fővárosi Vízművek által megadott egységes díjszabás nem tartalmazza. A díjszabásban szereplő árak csak a szabványos beépítési hosszú, azaz 13 mm (1/2") esetén 80 vagy 110 mm, 20 mm (3/4") esetén 130 mm mérők esetén érvényesek. Minden más esetben,- pl. ahol például csapra szerelhető vagy befalazható típusú mérőórák vannak felszerelve, vagy a mérők aknában kerültek elhelyezésre - a feltüntetett árakon felül többletköltséggel kell számolni.

(2) A mérőcserét személyesen az ügyfélszolgálaton, telefonon és Online (www.szerelveny-bau.hu honlapon) is meg lehet rendelni, mely megrendelés után az egyeztetett időpontban a mérőcsere helyére történő bejutást, valamint a mérők hozzáférhetőségét a fogyasztónak a Kft. számára biztosítani kell. Konkrét időpont egyeztetése nem lehetséges.

A Kft. munkatársai az egyeztetett időtartamon belül kimennek a helyszínre, ahol ellenőrzik a fogyasztási hely mért állapotát, majd kicserélik a vízmérőket, azok tömítéseit, a mérőkön elhelyezik a zárógyűrűket (azaz plombákat). A cserét a megrendeléstől számított X napon belül teljesítjük.

A mellékmérő cserenyomtatványát a cserei adatainak feltűntetésével a Díjbeszedő példányt a fogyasztó aláírásával elvisszük és azt a Díjbeszedő részére átadjuk. A megmaradt példányokat a fogyasztónak ki kell töltenie saját adataival, alá kell íratnia a nyomtatványt a főmérő tulajdonosával (társasházak esetén ez általában a közös képviselő), majd vissza kell juttatnia a következő címre: Fővárosi Vízművek Zrt. Bp. XIII. Váci út 23-27. ügyfélszolgálat.(3) A mellékmérők beépítésének ügymenete a Fővárosi Vízművek által szabályozott módon történik.

Az új, még számlázásban nem lévő fogyasztási helyek mérőszerelését személyesen az ügyfélszolgálaton, telefonon és Online (www.szerelveny-bau.hu honlapon) is meg lehet rendelni.

Új mérőszerelés esetén a Fővárosi Vízművek, valamint a törvényi előírások értelmében tervek készítése az elsődleges lépés. A megrendelési igény beérkezése során lehetőség nyílik a Kft. által megbízott és tervezési jogosultsággal rendelkező tervező tervkészítésére. A tervező elérhetőségéről a Kft. a Megrendelőt tájékoztatja, a mielőbbi szerelés megkezdésének érdekében.

Amennyiben a Megrendelő rendelkezik FVZRT által jóváhagyott tervekkel, a megrendelést követően egyeztetett időpontban a mérőszerelése helyére történő bejutást, valamint a fogyasztási hely és mérni kívánt kifolyók hozzáférhetőségét a fogyasztónak a Kft. számára biztosítani kell. Konkrét időpont egyeztetése nem lehetséges.

Az ügyfél az előzetes felmérés során bemutatja a lakás vízhálózatának tervét vagy megmutatja a bejövő vízvezeték pontos helyét.

Amennyiben nem tudja a tervet bemutatni vagy megmutatni a lakásba bejövő vízvezeték pontos helyét beleegyezik és tudomásul veszi, hogy amennyiben a vízszerelő kolléga a legjobb tudása szerinti minimális rombolással járó fal bontás után sem találja meg a bejövő vízvezetéket, és emiatt nem tudja befejezni a munkát és beszerelni a vízmérőórát, úgy a falbontás utáni helyreállítás és a bontási költség is az ügyfelet terheli.

Amikor nem rendelkezik, az ügyfél tervel, és nem találjuk meg a bejövő vízvezetéket a bontás okozta károk helyreállítására és a vízóra beszerelésére felelősséget nem tudunk vállalni.

A mérő felszerelése során a Kft. a Fővárosi Vízművek Vállalkozói kapcsolata során jogosult egyidejűleg a mellékmérő műszaki átvételére, a mérőt zárógyűrűvel történő ellátására.

A szerelés elvégzéséről jegyzőkönyv készül (MEO jegyzőkönyv), melyet a Kft. és a Megrendelő aláírásával, valamint a szerelés adatainak kitöltésével a Fővárosi Vízművek Zrt. részére a Kft. eljuttatja a mérő számlázásba vételének érdekébe.(4) Locsolási mellékmérő beszerelése esetén a tervezést megelőzően a Fővárosi Csatornázási Művek előzetes hozzájárulása szükséges (3 példányos Megállapodás kikérése). A további ügymenet a megegyezik a (3) pontban említett új mellékmérő szereléssel.4. Tulajdonjog

Megrendelőnek átadott árukra Kft. fenntartja tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig - tekintet nélkül a feldolgozásra, beépítésre vagy továbbértékesítésre. Ha Kft. által leszállított áru más termékbe kerül beépítésre, akkor Kft. a szállítás kifizetéséig olyan mértékben válik az illető más termék tulajdonosává, amilyen értékarányt képez Kft. áruszállítása a más termék értékéhez képest.

Felelősségvállalás:

Az elvégzett szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő bármilyen reklamáció és garanciális igény esetén kizárólag a megrendelő, illetve meghatalmazottja jogosult eljárni.

A garanciális szerelések kizárólag a Kft. által szerelt, javított szakaszokra vonatkozik. A meglévő vezetékek vagy berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata közben bekövetkezett meghibásodás vagy tönkremenetel, különös tekintettel a szerelést követően fellépő, de a régi hálózat rejtett hibáiból, szennyeződéseiből, elhasználódásából eredő hibákra, beleértve a flexibilis csövek, a Kft. nem vállal garanciát, tekintettel arra, hogy az említett hibák nem a Kft. hibájából erednek.

Garanciális javítások az egyértelműen Kft. által elkövetett hibákból lehetnek. A hibák felmérése után kerül sor azok javítására.

Kft. semmiféle felelősséget nem vállal az áru nem rendeltetésszerű felhasználásából eredő károkért.E feltételek a felek közti vállalkozói szerződés részét képezik és ezektől eltérni kizárólag a felek egyező akaratkinyilvánítását tartalmazó írásbeli megállapodásban lehet, mely nem ütközik egyik ideillő törvényi rendelkezésbe, műszaki szabvány szabályozásába.

A Szolgáltató az ÁSZF-et a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően adja ki és teszi közzé, megtekinthető Szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve honlapján www.szerelvenybau.hu