Vízóra csere, vízóra beépítés, csere, árak, kedvezménye szerelés

Vízóra csere

A közműves ivóvíz szolgáltatásért minden évben egyre többet kell fizetni. Érdemes tehát odafigyelni, hogy a család vízfogyasztását pontos mérés alapján fizessük.
Az elfogyasztott víz mennyiségének eszköze pedig a vízóra, amely sajnos az évek múltán egyre pontatlanabb adatot mutathat.
A fogyasztás mértékének változása folyamatos, tehát csak különleges esetekben mutat kiemelkedő értéket, így szinte észrevétlen a változás.
Ennek kiküszöbölése érdekében 8 év elteltével a vízórákat cseréltetni, vagy hitelesítetni kell.
Ezt az 1991. évi XLV mérésügyi törvény, a vízmérők hitelesítéséről szóló rendelkezések írják elő, amik a fogyasztók számára is kötelezőek.
Előtte azonban nem árt néhány fogalommal is tisztába lenni. A vízmérő órák ugyanis két csoportba sorolhatók.
A bekötési vízóra közvetlenül a bekötővezeték végpontjára telepített mérő; családiházak, több lakásos társasházak és panelházak esetén ez a főmérő, amely az egész épület összfogyasztását méri.
Az ilyen órák a szolgáltató tulajdonát képezik, és azok 4 évenkénti cseréjéről, esetleges javításáról a szolgáltató gondoskodik.


A mellékvízmérők a bekötési vízóra után beépített, az elkülönített vízhasználat mérésére szolgáló mérőegységek.
Ez elszámolási, illetve megosztási célt szolgálhat. Társasházak esetében a tulajdonosok megegyezése alapján a Az újszerű, ám évekkel ezelőtt gyártott, ún. keveset használt vízórák már nem hiteleseklakásonkénti fogyasztás megosztására kerülnek beépítésre.
A szolgáltató ilyen esetekben a díjat a bekötési óra alapján számlázza ki a lakóközösségnek, amit a mellékmérők fogyasztása alapján osztanak szét a tulajdonosok között.
A számlázási vízmérők tulajdonosai viszont a szolgáltatóval külön mellékszámlázási szerződésben állnak, és a vízfogyasztást a szerződő félnek számlázzák ki.
A számlázás alapjául csak hiteles mérőegység szolgálhat. Az órák hitelesítését a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal végzi.
A mérőeszközök hitelessége azonban érvényét veszti, ha a hitelesítés érvényességi ideje lejárt.
Ez független attól, hogy a mérőt használták-e vagy sem, sőt áthelyezés és javítás esetén is érvényét veszti.
A főmérő cseréje a szolgáltató kötelessége, a mellékvízmérők viszont a fogyasztó tulajdonát képezik, így a cseréjük és hitelesítésük is az ő kötelességük.
Az ilyen vízórák hitelessége 8 évig érvényes.


Az elszámolási szerződést szolgáló mellékmérőket a szerződés szerint üzembe helyezéskor bélyegzéssel (plombálással) és zárbilinccsel látják el.
Ennek költségei is a tulajdonost terhelik. Célja, hogy a mérőeszközt megvédje az illetéktelen beavatkozástól, leszereléstől, illetve a mérés befolyásolásától.
A műszaki átvételt és a plomba felhelyezését csak a szolgáltató (vagy a vele szerződésben álló vállalkozók) végezheti el, ami garancia arra, hogy a mérő a megengedett hibahatáron belül pontosan mérjen.


Abban, hogy hiteles-e a mérőóránk, a hitelesítés éve a mérvadó, függetlenül attól, hogy mikor szerelték be.
Ezért ezt még a beszereléskor feltétlenül ellenőrizni kell.
Különösen akkor, ha a beszerelést nem a szolgáltatóval szerződésben álló vállalkozó végzi el. A különféle internetes kereskedelmi oldalakon vételre kínált és alig használt vízmérők sem tekinthetők hitelesnek a fentiekben leírt okok miatt.
Még kedvező áruk ellenére sem ajánlott a megvételük, mert ezeket utólag kell majd hitelesíteni.
A mérő hitelességét a gyártó általában a mérő burájára bélyegzi fel, így könnyű ellenőrizni a gyártási évet. Az alig használtan vásárolt mérőóráknál ez akár több évnyi „hátrány” is lehet, a hitelesítése pedig újabb költséget jelent, és utánjárást igényel a beszerelésüket követően.


A saját kezűleg beszerelt mellékvízórák cseréjénél nemcsak erre a dátumra kell ügyelni, hanem az óra megadott vízáramlási irányára és az óra függőleges illetve vízszintes elhelyezésére is.
Ezek is befolyásolhatják a fogyasztás mérésének a pontosságát.


Magyarországon kereskedelmi forgalomban csak egyedi hitelesítésnek alávetett A hitelesítés éve a MOM vízórán a plombán találhatómellékvízmérő órák kaphatók, amelyeknek hitelessége 8 év.
Ezek a mérők költségmegosztási célokat is szolgálhatnak, ám azokat 8 évenként nem feltétlenül kötelező felújítni és újra hitelesíteni.
A mérőórák azonban az évek múlásával megkophatnak és kezdhetnek a helyes értéktől eltérő fogyasztási adatot mutatni. Ha a szokásosnál észlelhetően kevesebb vagy magasabb fogyasztást mutat az óra, ajánlatos a cseréje vagy a felújítása.


Ha a vízóra hitelesítési éve alapján már nem mondható hitelesnek, viszont csupán költségmegosztó mérőként használatos, érdemes egy ellenőrző próbát végezni.
A csapok elzárása utáni mérőállás leolvasása után egy meghatározott űrtartalmú edény segítségével az óraállás alapján összevethető az esetleges eltérés.
Ha ez 4%-nál nagyobb eltérést mutat, akkor gyaníthatóan csal az óra.
Ilyen esetben célszerű új, ez évi hitelesítésű és gyártású órára cserélni a régit.


Az új vízmérő órákon a gyártás évének utolsó két számjegyét a fedél oldalán levő sárga mező tartalmazza a csere a szolgáltatóval szerződésben álló, vagy más, megfelelő szakemberrel végeztethető el.
Kellő körültekintéssel és némi szakértelemmel azonban akár egyénileg is megoldható. Ezt azonban csak akkor érdemes megtenni, ha nem szerződéses díjelszámolású vízmérőről van szó. A csak költségmegosztó vízóráknál ilyen megkötés nincs, így a csere költsége is csekélyebb mértékű, mivel a vízórák általában 5000-5500 Ft-ba kerülnek. Ám ezt is ajánlott szakemberre bízni, aki garantáltan ez évi gyártású vízórát szerel a régi helyére és szakszerűen végzi el az új óra beszerelését is.
Vízóra hitelesítés:vA felhasználási helyen szolgáltatott vízmennyiséget hiteles ivóvízmérő berendezéssel kell mérni.
Több felhasználó közös bekötése esetén a nem lakossági felhasználók vízhasználatát külön ivóvízmérővel kell mérni.
A felhasználó kérelmére a locsolási vízhasználat mérését biztosítani kell. A locsolási vízmérő telepítéséhez szükséges szolgáltatói hozzájárulás feltételeit, az elszámolás szabályait a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.
Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó.
A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözet esetén a bekötési vízmérő szerinti felhasználó köteles a fogyasztási különbözetet a víziközmű-szolgáltatónak megfizetni, kivéve ha a bekötési vízmérő mellett az elkülönített vízhasználatok kizárólag hitelesített vízmérőkkel mértek.
A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott vízmennyiség alapulvételével állapítható meg.
Fogyasztásmérők hitelesítése, kalibrálása és cseréje
A mérésügyi hatóság által hitelesített fogyasztásmérő beépítéséről, cseréjéről, időszakos hitelesítéséről a mérőeszköz tulajdonosa a saját költségén köteles gondoskodni.
Szolgáltatási pont előtt beépített fogyasztásmérő tulajdonjoga a víziközmű-szolgáltatót, szolgáltatási pont után beépített mellékvízmérő tulajdonjoga az elkülönített vízhasználót illeti meg.
Az elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában lévő és mellékszolgáltatási szerződés alapjául szolgáló mellékvízmérő hitelesítéséről, rendkívüli vizsgálatáról saját költségére köteles gondoskodni.
Amennyiben ezzel a költségek megelőlegezése mellett a víziközmű-szolgáltatót bízza meg, úgy a víziközmű-szolgáltató a megbízás teljesítését nem tagadhatja meg, és a hitelesítés idejére köteles ingyenesen cserekészüléket biztosítani. Ha a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt határidőn belül a mérőeszköz hitelesítéséről az elkülönített vízhasználó nem gondoskodott, a víziközmű-szolgáltató a mellékszolgáltatási szerződést 30 napos határidővel felmondhatja.
A víziközmű-szolgáltató a fogyasztásmérő cseréjét megelőzően legalább 15 nappal köteles a felhasználót a munkavégzés időpontjáról tértivevényes levélben vagy egyéb igazolható módon értesíteni.
Az értesítésben a víziközmű-szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét az időpont-egyeztetés lehetőségére – azzal, hogy a cserére legalább munkanapon 20 óráig lehetőséget biztosít –, valamint a víziközmű-szolgáltató időpont-egyeztetésre alkalmas elérhetőségére.
A felhasználó köteles a víziközmű-szolgáltató által megküldött értesítésben megjelölt vagy a közös megegyezéssel kijelölt időpontban a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen a munkavégzést lehetővé tenni.
A cserét követően írásban rögzíteni kell:
• a fogyasztásmérő cseréjének okát;
• a csere dátumát;
• a lecserélt és a felszerelt fogyasztásmérő adatait (típus, gyári szám, átmérő, a hitelesítés vagy kalibrálás dátuma) és mérőállását, állapotát;
• a lecserélt és a felszerelt fogyasztásmérő védelmi eszköz, eszközök azonosítóját;
• távleolvasás érdekében a fogyasztásmérőhöz telepített eszköz azonosítóját;
• a felhasználó vagy a képviselője, illetve a víziközmű-szolgáltató képviselőjének olvasható nevét és aláírását.
A fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megőrzéséért és védelméért a felhasználó felelős, és a neki felróható okból megrongálódott vagy elveszett vízmérő javításának, pótlásának, szerelésének, továbbá hitelesítésének költségeit köteles a víziközmű-szolgáltatónak megtéríteni.
Amennyiben a felhasználó a fogyasztásmérő rendellenes működését vagy hibáját, sérülését észleli, köteles azt a víziközmű-szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. A víziközmű-szolgáltató a bejelentéstől számított 8 napon belül köteles a kifogásolt fogyasztásmérőt ellenőrizni. Ha a fogyasztásmérő hibáját az ellenőrzés alátámasztja, a fogyasztásmérő cseréjéről a víziközmű-szolgáltató a tulajdonos költségén haladéktalanul köteles gondoskodni.
A fogyasztásmérő mérésügyi hatósággal történő metrológiai pontossági ellenőrzését és ha indokolt független szakértővel történő ellenőrző vizsgálatát a felhasználó vagy a víziközmű-szolgáltató kezdeményezi. Az ellenőrző vizsgálat idejéről, helyéről az érintetteket az ellenőrzést végző hatóság írásban értesíti.
Az ellenőrző vizsgálat végrehajtását az érintett felhasználó és víziközmű-szolgáltató távolléte nem akadályozza.
Amennyiben az ellenőrző vizsgálaton a fogyasztásmérő a hitelesítési előírásban megfogalmazott követelményeknek
• megfelelt, a mérőeszköz cseréjének és az ellenőrző vizsgálat elvégzésének költsége a vizsgálatot kezdeményezőt terheli,
• nem felelt meg, a mérőeszköz cseréjének és az ellenőrző vizsgálat elvégzésének költsége, a felhasználói szerződésszegés esetét kivéve, a tulajdonosát terheli.
Abban az esetben, ha az ellenőrző vizsgálaton a fogyasztásmérő a pontossági követelményeknek nem felelt meg, a hibát a felülvizsgálat kérésének időpontját megelőző utolsó számlázástól kell számítani.
Nem hivatkozhat a víziközmű-szolgáltató a felhasználónak a fogyasztásmérő állagmegóvásával kapcsolatos kötelezettsége megszegésére, a fogyasztásmérő leszerelését megakadályozó zár (plomba) vagy záró bélyeg sérülésére, ha a fogyasztásmérő nem a felhasználó kizárólagos őrizetében van vagy annak felszerelése, felhasználó részére történt átadása során nem az üzletszabályzatban és e rendeletben foglaltak szerint jártak el.
A plombák darabszámát, azonosítóját és a plomba vagy a záró bélyeg sérülésmentes állapotának tényét a fogyasztásmérő felszerelésekor vagy cseréjekor jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
A plomba vagy a záró bélyeg állapotát a felhasználási helyen végzett ellenőrzéskor is minden esetben dokumentálni kell, és arról a felhasználót írásban tájékoztatni szükséges.